Naudojimo taisyklės

Paskutinis atnaujinimas (redakcija nuo): 2022 m. lapkričio mėn. 13 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Tinklalapis www.nenustokmokytis.lt (toliau – Tinklalapis) priklauso MB „Efektyvus įrankis“, juridinio asmens kodas 305879612 (toliau – Paslaugos teikėjas).
 2. Paslaugos teikėjas per Tinklalapį suteikia galimybę įsigyti įvairių sričių mokymų, seminarų ir kitą neformalaus mokymų medžiagą (pvz., vaizdo įrašus, skaidres ir kt.) (toliau bendrai vadinama Preke).
 3. Naudojantis Tinklalapiu, jame teikiamomis paslaugomis, įsigyjant ir/ar naudojantis Prekėmis griežtai privaloma susipažinti ir laikytis šių Naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
 4. Įsigyjant, naudojantis Prekėmis, naudojantis Tinklalapiu ir per jį teikiamomis Paslaugos teikėjo paslaugomis ir/ar kitu Tinklalapyje esančiu turiniu Tinklalapio lankytojas, naudotojas, Prekių pirkėjas ir naudotojas (toliau vadinama Klientu) patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jeigu Klientas nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis negali naudotis Tinklalapius ir/ar joje esančiu/buvusiu turiniu, įskaitant Prekėmis. Pažeidęs šią sąlygą Klientas prisiima bet kokią galimą neigiamų pasekmių riziką. Paslaugos teikėjas taip pat turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas minėtu atveju.
 5. Taisyklės yra sandorio, kurį Klientas elektroniniu būdu sudaro naudodamasis Paslaugos teikėjo per Tinklalapį teikiamomis paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.
 6. Sutartis tarp Kliento ir Paslaugos teikėjo laikoma sudaryta nuo momento, kai Klientas, išsirinkęs perkamą Prekę (Prekes) ir suformavęs prekių krepšelį jas apmoka.
 7. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu, be jokio iš ankstinio įspėjimo, keisti šias Taisykles. Visi Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų naujos redakcijos paskelbimo puslapyje: https://www.nenustokmokytis.lt/taisykles Atskirai Taisyklių pakeitimai ir/ar atnaujinta Taisyklių redakcija Klientui nėra siunčiami.

II. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 1. Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis per Tinklalapį naudotis, Prekes įsigyti ir naudotis gali visi Klientas, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. Klientai, turintys visišką veiksnumą arba ribotą veiksnumą, bet galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius, bei ne jaunesni negu 18 metų amžiaus.
 2. Tinklalapyje prieinamomis Prekėmis ir/ar kitu turiniu Klientai gali naudotis tik už juos atsiskaitę iš anksto prie Prekės nurodyta tvarka ir sąlygomis (tai gali būti vienkartinė kaina, prenumerata ir pan.). Apmokėjimas vykdomas per „Paysera LT“.
 3. Klientai įsigydami ir naudodami Prekes visiškai sutinka, jog Paslaugos teikėjas visiškai neatsako už Prekių turinį, jo teisingumą, atitikimą tikrovei ir/ar teisės aktams ir/ar teisminei ar kitų institucijų praktikai bei išaiškinimams, naudingumą, ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar Klientų ir trečiųjų šalių patirtą žalą. Jei ši sąlyga Klientui nepriimtina, tai jis turi nepirkti Prekių iš Paslaugos teikėjo ir jų nenaudoti.
 4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja automatizuotomis priemonėmis suteikti galimybę Klientui gauti įsigytą Prekę (prieigą), jeigu Klientas sumokėjo ir patvirtino, jog sutinka su šiomis Taisyklėmis.
 5. Klientas įsigytą Prekę, kai ji yra vaizdo įrašas (mokymų, seminaro ar kt.) gali matyti ir naudotis 30 kalendorinių dienų nuo įsigijimo dienos (t. y. toks yra aktyvumo terminas), nebent būtų nurodytas ilgesnis terminas prie konkrečios Prekės. Tokį pat laiką yra aktyvi tos konkrečios Prekės medžiagos (skaidrių ar kt.) atsisiuntimo nuoroda (jei yra), prieiga. Vaizdo įrašų (mokymų, seminaro ar kt.) neleidžiama atsisiųsti net jei tokia galimybė techniškai tampa įmanoma, nors nėra suteikta.
 6. Klientas turi teisę gauti internetinio seminaro medžiagą, pateikti klausimus lektoriui, gauti pažymėjimą apie išklausytą seminarą, spręsti testą, jei tokios galimybės yra suteikiamos konkretaus seminaro atveju. Apie tokią galimybę yra nurodoma internetinio seminaro aprašyme. Jei kuri nors ypatybė (seminaro medžiaga, klausimų pateikimas lektoriui, pažymėjimas, testas ar kt.) nėra nurodyta, tai reiškia, jog ji nesuteikiama.
 7. Kliento klausimai konkretaus seminaro (mokymų) lektoriui gali būti pateikiami tik jeigu Klientas turi įsigijęs tos temos seminarą (mokymus), prieiga vis dar galiojanti ir yra peržiūrėjęs tos temos seminarą (mokymus). Dėl šių sąlygų neatitinkančio klausimo skelbimo sprendžia Tinklalapio administratorius. Klausimai, atsakymai ir komentarai rodomi, kai jie patvirtinami Tinklalapio administratoriaus. Kliento klausimas gali būti nepateikiamas lektoriui ir/ar lektorius neprivalo atsakyti, jei klausimas netinkamo turinio, per ilgas, nekonkretus, reikalaujantis individualios analizės ir/ar konsultacijos, nesusijęs su seminaro tema ir pan. atvejais. Lektoriai neprivalo atsakyti į kiekvieną klausimą, taip pat neprivalo atsakyti asmeniškai. Lektoriai atsakydami į klausimą pateikia savo nuomonę, o ne konsultuoja ir/ar individualiai pataria. Klausimai yra viešai matomi kitiems klientams. Klausimai ir/ar atsakymai gali būti bet kada ištrinti Tinklalapio administracijos nuožiūra.
 8. Paslaugos teikėjas įsipareigoja tinkamai komunikuoti ir per protingą terminą susisiekti su visais besikreipiančiais asmenimis.
 9. Paslaugos teikėjas turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse, teisės aktuose numatytais atvejais ir kitais pagrįstais atvejais. Paslaugos teikėjas turi kitas teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas bei gali jomis naudotis be jokių apribojimų.
 10. Klientas turi teisę laikydamasis Taisyklių naudotis Tinklalapiu, jame esančiu turiniu ir/ar Paslaugos teikėjo teikiamomis paslaugomis, taip pat naudotis kitomis savo galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.
 11. Klientas įsipareigoja:
  1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugos teikėju už įsigytas Prekes ir kitas paslaugas;
  2. laikytis ir nepažeisti Taisyklių, kitų Paslaugos teikėjo viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Paslaugos teikėjo nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
  3. nesinaudoti Tinklalapiu, jame siūlomomis paslaugomis ir/ar jo turiniu (Prekėmis ar kt.), jei jam nepriimtinos šios Taisyklės;
  4. nepažeisti autorių teisių, niekam neplatinti ir nedalinti Prekių ir/ar kito Tinklalapio turinio, kurio prieigą gavo tik jis per savo vartotojo paskyrą ir/ar apmokėtą pirkimą;
  5. teikiant Paslaugos teikėjui savo duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius neigiamus padarinius už šių reikalavimų nesilaikymą;
  6. neperduoti tretiesiems asmenims prisijungimo duomenų prie savo paskyros, o paradęs prisijungimo duomenis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti apie tai Paslaugos teikėją Tinklalapyje skelbiamais kontaktais.
 12. Klientas patvirtina, jog nuo Prekės įsigijimo (gavus prieigą, galimybę atsisiųsti medžiagą ir pan.) momento yra pats asmeniškai atsakingas už tokios Prekės saugumą. Jis turi pasirūpinti, kad nebūtų pažeistos šiose Taisyklėse nurodytos autorių teisės.
 13. Klientams, pažeidusiems Taisyklių reikalavimus, Paslaugos teikėjas turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias priemones:
  1. Atsisakyti suteikti paslaugas;
  2. Panaikinti vartotojo paskyrą ir/ar prieigas prie turinio, atsisiuntimų (net ir tuo atveju, kai už turinį buvo sumokėta);
  3. Kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms Kliento duomenis bei kitą susijusią informaciją;
  4. Neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti Kliento teisę prisijungti prie Tinklalapio;
  5. Imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.
 14. Kai Paslaugos teikėjas pritaiko priemones, kurios paminėtos Taisyklių ankstesniame punkte, jis neatlygina jokių Taisyklių ar teisės aktus pažeidusio Kliento ir/ar su juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir/ar netiesioginių nuostolių ar kitos žalos.
 15. Paslaugos teikėjas turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas. Prieš teikiant tokias paslaugas Klientas yra informuojamas apie tokios paslaugos papildomą kainą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį, jo dydį ir kt.
 16. Paslaugos teikėjas turi teisę nuspręsti teikti paslaugas ir/ar parduoti prekes su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie nuolaidas ir nemokamas paslaugas ir/ar prekes nurodoma Tinklalapyje.

III. PINIGŲ GRĄŽINIMAS

 1. Klientui atsiskaičius už įsigytą Tinklalapyje prieinamą Prekę ir/ar kitą turinį pinigai negrąžinami, nepaisant to, kad Klientas galbūt nepasinaudojo suteikta prieiga.
 2. Klientas užsakydamas ir apmokėdamas Prekę visiškai sutinka ir patvirtina, jog jis gavęs Prekės prieigą prie įsigyto turinio iškart neteks teisės atsisakyti sutarties ir susigrąžinti pinigus.
 3. Kadangi po apmokėjimo Klientui yra automatiškai suteikiama prieiga prie Tinklalapio mokamo turinio ir/ar Prekės, kuri yra skaitmeninė ir iš karto suteikiama paslauga (automatiškai leidžiama tam tikrą laiką naudotis Preke), Klientas neturi teisės atsisakyti šios nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties ir reikalauti grąžinti pinigus.
 4. Paslaugos teikėjas pinigų negrąžina vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalies 1 ir 13 punktu, kurie numato, jog vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: 1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos ir kurios numato vartotojo pareigą sumokėti kainą, jeigu prieš pradedant teikti paslaugas buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį; 13) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, kurios yra pradėtos vykdyti ir kuriose numatyta vartotojo pareiga sumokėti kainą.

IV. AUTORIŲ TEISĖS

© www.nenustokmokytis.lt

 1. Tinklalapio turinys ir jo programinė įranga yra Paslaugos tiekėjo ir/ar jo partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Klientai naudodamiesi Tinklalapiu privalo nepažeisti Paslaugos teikėjo teisių ir teisėtų interesų bei griežtai laikytis šių Taisyklių.
 2. Tinklalapyje esantis turinys, įskaitant, bet neapsiribojant ir nemokamai prieinamas, Prekės, įskaitant, bet neapsiribojant visi vaizdo įrašai, dokumentai, tekstai, paveikslėliai, yra Paslaugos teikėjui ir/ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar intelektinės nuosavybės saugoma informacija (kūriniai).
 3. Paslaugos teikėjas leidžia Klientui naudoti Tinklalapyje prieinamas Prekes išimtinai asmeniniais, profesiniais ar ūkinės veiklos vykdymo tikslais pagal tikslinę Prekės paskirtį (mokytis, pasirengti dokumentus sau pagal mokymų medžiagą ir pan.) tik nepažeidžiant autorių teisių.
 4. Draudžiama be Paslaugos teikėjo išankstinio raštiško sutikimo atgaminti bet kokia forma ar būdu, įskaitant pritaikyti, Prekių ar kitą vaizdinę, tekstinę ar grafinę informaciją, draudžiama dalintis Prekėmis su trečiaisiais asmenimis bet kokia forma, platinti kitiems asmenims (net ir ne komerciniais tikslais), įtraukti į kitus tinklalapius, elektroninės paieškos sistemas ar atlikti kitus panašaus pobūdžio veiksmus. Paslaugos teikėjas leidžia Klientui Prekėmis sąžiningai ir protingai naudotis išimtinai asmeniniais, profesiniais ar ūkinės veiklos vykdymo tikslais (bet ne platinti, parduoti ir pan.) mokymosi, pagalbos sau tikslu.
 5. Klientui draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Tinklalapyje pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo įrašus, dokumentus, failus, tekstus, paveikslėlius, prekių ženklus, dizainą, programinį kodą ir kt.) be iš ankstinio rašytinio Paslaugos teikėjo leidimo.
 6. Klientui draudžiama įrašyti vaizdo ir/ar garso ar kitomis priemonėmis Tinklalapyje prieinamus seminarų vaizdo įrašus ir/ar kitą medžiagą, daryti ekrano momentines nuotraukas (angl. screenshot), viešai paskelbti, platinti, perduoti kitam asmeniui ar kitaip viešinti lektorių atsakymus į klausimus.
 7. Klientui griežtai draudžiama perduoti prieigą prie savo vartotojo paskyros kitam asmeniui ir/ar leisti pasinaudoti Kliento vartotojo paskyra ir/ar joje esančiu turiniu.

V. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

 1. Paslaugos teikėjas, ir/ar Prekių turinio autoriai (mokymų kūrėjai, vedėjai ir kt.) neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant, bet neapsiribojant turtinės ar neturtinės, pareigos atlyginti žalą ir pan., už Tinklalapio ir/ar Prekių turinį. Klientas naudodamasis Tinklalapio turiniu ir/ar Prekėmis veikia išimtinai savo rizika ir visiškai prisiima bet kokio pobūdžio neigiamas pasekmes.
 2. Jei Klientas nesutinka su Taisyklėse nurodytomis sąlygomis, Paslaugos teikėjo ir kitų asmenų atsakomybės ribojimu, jis privalo nesinaudoti Tinklalapio turinio ir/ar Prekėmis bei kitomis Paslaugų teikėjo paslaugomis. Visa Tinklalapio turinio ir/ar Prekių naudojimo rizika ir neigiamos pasekmės tenka Klientui ir/ar kitiems asmenims, kurie pasinaudojo.
 3. Paslaugos teikėjas ir/ar Prekių turinio autoriai (mokymų kūrėjai, vedėjai ir kt.) neprisiima jokios atsakomybės ir visiškai neatsako, jei Kliento Prekių turinio peržiūros ir/ar naudojimo dienai Prekių turinys neatitinka pasikeitusių teisės aktų, taikomos praktikos ir pan.
 4. Jei dėl Tinklalapio turinio ir/ar Prekių naudojimo kompetentingų institucijų sprendimu ar kitu procesiniu sprendimu Klientui arba kitam asmeniui taikoma ir/ar taikyta bet kokio pobūdžio atsakomybė, įskaitant, bet neapsiribojant bauda, žalos atlyginimo priteisimas ar kt., Paslaugos teikėjas ir/ar Prekių turinio autoriai (mokymų kūrėjai, vedėjai ir kt.) visiškai neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant, bet neapsiribojant turtinės ar neturtinės, pareigos atlyginti žalą ir pan.
 5. Tinklalapyje pateikiami seminarų vaizdo įrašuose užfiksuoti lektorių teiginiai, pasisakymai, atsakymai į klausimus, taip pat lektorių atsakymai į klausimus Tinklalapyje, nėra teisinė konsultacija ir jokiu būdu neturėtų būti naudojama kaip individualus teisinis patarimas, o laikytina bendro pobūdžio informacija ir lektoriaus nuomonė, kuri nebūtinai gali sutapti su oficialių institucijų aiškinimu. Bet kokiu atveju lektoriai stengiasi pateikti savo nuomonę remiantis aktualiais teisės aktais ir oficialiais išaiškinimais.
 6. Jei Tinklalapyje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 7. Jei Taisyklių sąlygos Klientui nepriimtinos, tai jis turi nesinaudoti Tinklalapiu ir/ar nenaudoti Prekių.

VI. PRETENZIJŲ/GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Paslaugos teikėjas jokių Kliento ar kito asmens, kuris naudojosi/naudojasi Prekėmis ir/ar kitu Tinklalapio turiniu, pretenzijų nepriima, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus. Tai neatima iš Kliento teisės kreiptis į Paslaugos teikėją su savo paklausimu ir/ar prašymu dėl kilusių klausimų, problemų ir pan.
 2. Vartotojas (t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) naudojęsis Paslaugos teikėjo paslaugomis) turi teisę pateikti pretenziją ar skundą Paslaugos teikėjui šiais kontaktais:

El. paštas info@nenustokmokytis.lt

Tel. +370 6 25 55199

Adresas Kauno 36-47A, Jurbarkas

Atsiskaitomoji sąskaita LT933500010014417603

Bankas Paysera LT, UAB

SWIFT/BIC EVIULT2VXXX

 1. Vartotojas (t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) naudojęsis Paslaugos teikėjo paslaugomis) taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (el. paštas tarnyba@vvtat.lt adresas Vilniaus g. 25, Vilnius). Prieš teikiant skundą siūlytina susisiekti su Paslaugos teikėju dėl greito problemos išsprendimo.
 2. Visi ginčai su Paslaugų teikėju yra sprendžiami taikiu būdu. Jei taikiai nepavyktų išspręsti kilusių ginčų, jie, bus sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tik Lietuvos Respublikos teismuose. Ne su vartotojais ginčai sprendžiami Kauno miesto teisme.